Σημείωση: Προσοχή στην ορθογραφία και τον τονισμό των λέξεων αναζήτησης

ΕλληνικάEnglish (United Kingdom)

Τυμπανοπλαστική

Πρόσθιο κεντρικό ρήγμα Χρήση μοσχεύματος χόνδρου-περιχονδρίου


1. Ωτοσκοπικός έλεγχος πριν την έναρξη της επέμβασης. 2. Οπισθοωτιαία τομή, αποκόλληση του οπισθίου τοιχώματος του έξω ακουστικού πόρου. Διακρίνεται το ρήγμα του τυμπάνου.
3. Νεαροποίηση των χειλέων του ρήγματος με κεκκαμένη βελόνα. 4. Νεαροποίηση της βλεννογονικής επιφάνειας της τυμπανικής μεμβράνης με στρογγυλό μαχαιρίδιο.
5. Διεύρυνση του οπισθίου τοιχώματος του έξω ακουστικού πόρου. 6. Ανάσπαση του υπολείμματος της τυμπανικής μεμβράνης με στρογγυλό μαχαιρίδιο.
7. Είσοδος στην τυμπανική κοιλότητα. Διακρίνονται η σφύρα, η χορδή του τυμπάνου, και η άρθρωση άκμονα-αναβολέα. 8. Αποκόλληση της τυμπανικής μεμβράνης από τη σφύρα.
9. Ανάσπαση της τυμπανικής μεμβράνης από την τυμπανική αύλακα. 10. Τοποθέτηση μοσχεύματος χόνδρου-περιχονδρίου από το πτερύγιο του ωτός (διακρίνεται ο χόνδρος). Τυμπανοπλαστική τύπου І.
11. Επανατοποθέτηση του υπολείμματος της τυμπανικής μεμβράνης επί του μοσχεύματος. 12. Τελική εικόνα της τυμπανοπλαστικής.
13. Πωματισμός του έξω ακουστικού πόρου με απορροφήσιμο αιμοστατικό υλικό.