Σημείωση: Προσοχή στην ορθογραφία και τον τονισμό των λέξεων αναζήτησης

ΕλληνικάEnglish (United Kingdom)

Μετωπιαίος Κόλπος

Ενδοσκοπική Χειρουργική της Ρινός


1. Τοπική αναισθησία και αποσυμφόρηση για την παρασκευή βλεννογονικού κρημνού. 2. Τομή κατά το κάτω όριο του βλεννογονικού κρημνού.
3. Ανάσπαση του βλεννογονικού κρημνού. 4. Τομή απελευθερωτική του κρημνού και αφαίρεση της κεφαλικής μοίρας του ηθμοειδούς αγκίστρου.
5. Μεγάλο τμήμα του προσθίου τοιχώματος του agger nasi διακρίνεται διαβρωμένο. 6. Αφαίρεση του προσθίου τοιχώματος του agger nasi με κοχλιάριο.
7. Πλήρης αφαίρεση του προσθίου τοιχώματος με λαβίδα Kerrison. 8. Αφαίρεση του βλεννογόνου του agger nasi.
9. Παρασκευή του έσω και οπισθίου τοιχώματος του agger nasi. 10. Αφαίρεση του οπισθίου τοιχώματος του agger nasi.
11. Αφαίρεση του προσθίου τοιχώματος του suprabullar cell. 12. Σύλληψη του βλεννογόνου του suprabullar cell.
13. Διάνοιξη του suprabullar cell. 14. Αφαίρεση του nasal beak με λαβίδα μετωπιαίου.
15. Αλλαγή σε ενδοσκόπιο 45°. Άποψη του μετωπιαίου κόλπου. 16. Άποψη του μετωπιαίου κόλπου μετά από περαιτέρω διεύρυνση του στομίου του. Διακρίνονται οι χαρακτηριστικές δοκιδώσεις στην οροφή του.

17. Επανατοποθέτηση του βλεννογονικού κρημνού.