Σημείωση: Προσοχή στην ορθογραφία και τον τονισμό των λέξεων αναζήτησης

ΕλληνικάEnglish (United Kingdom)

Οπίσθια Χορδεκτομή

Αμφοτερόπλευρη Απαγωγική Παράλυση κατόπιν Θυρεοειδεκτομής

1. Άποψη της γλωττίδας κατά την αναπνοή. 2. Άποψη κατά τη φώνηση. Η χορδεκτομή αποφασίζεται για τη δεξιά χορδή λόγω υποψίας κινητικότητας της αριστερής χορδής.
3. Το περίγραμμα της περιοχής που θα αφαιρεθεί. 4. Το πρόσθιο όριο της εκτομής.
5. Το οπίσθιο και έξω όριο της εκτομής. 6. Το κάτω όριο της εκτομής.
7. Άποψη μετά την ολοκλήρωση της εκτομής. Η λαβίδα δείχνει στον κρικοειδή χόνδρο. 8. Άλλη άποψη της περιοχής της εκτομής.
9. Πρώτη μετεγχειρητική ημέρα.