Σημείωση: Προσοχή στην ορθογραφία και τον τονισμό των λέξεων αναζήτησης

ΕλληνικάEnglish (United Kingdom)

Σφαγιδιτικό Παραγαγγλίωμα

Στάδιο C2 κατά Fisch

Προσπέλαση Υποκροτάφιου Βόθρου Τύπου Α

1. Σχεδιασμός της τομής. 2. Δημιουργία κρημνού περιοστέου που θα χρησιμοποιηθεί για την απόφραξη του έξω ακουστικού πόρου.
3. Παρασκευή του έξω ακουστικού πόρου για την πλήρη διατομή του. 4. Διατομή του έξω ακουστικού πόρου. Παρασκευή του διγάστορος μυός.
5. Παρασκευή του κοινού στελέχους του προσωπικού νεύρου. 6. Παρασκευή των μεγάλων αγγείων και των τελευταίων εγκεφαλικών νεύρων.
7. Παρασκευή της έξω καρωτίδας. 8. Παρασκευή και απολίνωση της ανιούσας φαρυγγικής αρτηρίας.
9. Απολίνωση με συρραφή και διατομή της έξω καρωτίδας. 10. Διατομή της πρόσφυσης του στερνοκλειδομαστοειδούς μυός στην κορυφή της μαστοειδούς.
11. Παρασκευή προς διατομή του διγάστορος μυός. 12. Προετοιμασία για μαστοειδεκτομή. Το παραγαγγλίωμα προβάλλει στον ακουστικό πόρο από προϋπάρχουσα τυμπανική διάτρηση.
13. Μαστοειδεκτομή και αντροτομή. Διακρίνεται ο άκμονας. (π, παραγαγγλίωμα; α, άκμονας). 14. Καυτηρίαση προς συρρίκνωση του όγκου.
15. Αφαίρεση του οπίσθιου buttress. (α, άκμονας). 16. Απεξάρθρωση του άκμονα. (π, παραγαγγλίωμα; α, άκμονας; σ, σφύρα).
17. Συνέχιση της συρρίκνωσης του όγκου. Διακρίνεται ο αναβολέας. (αν, αναβολέας). 18. Διατομή του τένοντα του τείνοντος το τύμπανο μυός. (ττ, τένοντας του τείνοντος το τύμπανο μυός).
19. Διατομή του τένοντα του μυός του αναβολέα. (μα, μυς του αναβολέα). 20. Διακρίνεται επέκταση του όγκου στην περιοχή της στρογγύλης θυρίδας. (σθ, στρογγύλη θυρίδα).
21. Αποκάλυψη του προσωπικού νεύρου. (οησ, οριζόντιος ημικύκλιος σωλήνας; μμ, μαστοειδική μοίρα; τμ, τυμπανική μοίρα). 22. Συνέχιση της αποκάλυψης του νεύρου. (οησ, οριζόντιος ημικύκλιος σωλήνας; εγ, έξω γόνυ; βμτ, βελονομαστοειδές τρήμα).
23. Αφαίρεση λεπτών οστικών τεμαχίων από την περιοχή του βελονομαστοειδούς τρήματος. (οησ, οριζόντιος ημικύκλιος σωλήνας; βμτ, βελονομαστοειδές τρήμα) 24. Πλήρης αποκάλυψη του προσωπικού νεύρου. (π, παρωτίδα; βμτ, βελονομαστοειδές τρήμα; σπ, σφαγιτιδικό παραγαγγλίωμα).
25. Δημιουργία νέας κοίτης (κυρτή γραμμή) για την υποδοχή του προσωπικού νεύρου. (εσ, στόμιο ευσταχιανής σάλπιγγας). 26. Ανάσπαση του προσωπικού νεύρου (τυμπανική μοίρα). (εσ, στόμιο ευσταχιανής σάλπιγγας).
27. Ανάσπαση και της μαστοειδικής μοίρας του νεύρου. (π, παρωτίδα; βμτ, βελονομαστοειδές τρήμα).. 28. Διατομή του κλάδου του προσωπικού νεύρου για τον διγάστορα μυ. (κδμ, κλάδος για τον διγάστορα μυ)..
29. Κινητοποίηση του ενδοπαρωτιδικού τμήματος του προσωπικού νεύρου. 30. Πρόσθια μετάθεση του προσωπικού νεύρου στο καινούργιο κανάλι.
31. Παρασκευή των τελευταίων εγκεφαλικών νεύρων με σκοπό τη διατήρησή τους κατά την αφαίρεση του όγκου. 32. Συνέχιση της παρασκευής από το προηγούμενο στάδιο.
33. Η μετάθεση της κάτω γνάθου προς τα πρόσω με τον διαστολέα του υποκροτάφιου βόθρου, επιτρέπει την αναγνώριση του γλωσσοφαρυγγικού νεύρου. 34. Έναρξη της παρασκευής του σιγμοειδούς κόλπου και της μήνιγγας του οπισθίου κρανιακού βόθρου. (σ, σιγμοειδής κόλπος; οκβ, οπίσθιος κρανιακός βόθρος; μκβ, μέσος κρανιακός βόθρος).
35. Λέπτυνση του οστού και αφαίρεσή του εκατέρωθεν και πάνω από τον σιγμοειδή. 36. Πέρασμα της βελόνας ανευρύσματος πίσω από τον σιγμοειδή. (σ, σιγμοειδής κόλπος).
37. Τοποθέτηση απορροφήσιμου ράμματος. 38. Απόσυρση της βελόνας μαζί με το ράμμα.
39. Ένα στάδιο πριν την απολίνωση του σιγμοειδούς κόλπου. 40. Διπλή απολίνωση του σιγμοειδούς κόλπου.
41. Η έσω σφαγίτιδα απολινώνεται, διατέμνεται, και ανασπάται προκειμένου να παρασκευασθεί και να αφαιρεθεί μαζί με τον όγκο. 42. Παρακολούθηση του τοιχώματος της σφαγίτιδας προς τον όγκο. (εσ, έσω σφαγίτιδα; υν. υπογλώσσιο νεύρο).
43. Διάνοιξη του σιγμοειδούς και με πλάνο το έσω τοίχωμά του, ανάσπαση του όγκου. (σκ, σιγμοειδής κόλπος; σπ, σφαγιτιδικό παραγαγγλίωμα). 44. Απομάκρυνση του όγκου από την στρογγύλη θυρίδα.
45. Απομάκρυνση των προσεκβολών του όγκου εντός των στομίων του κάτω λιθοειδούς φλεβώδους κόλπου και απόφραξή τους με surgicel. 46. Απομάκρυνση του όγκου από το κανάλι της έσω καρωτίδας του οποίου μεγάλο τμήμα της περιφέρειας έχει διαβρωθεί. (εσ, έσω σφαγίτιδα; εκ, έσω καρωτίδα; π, παραγαγγλίωμα).
47. Το τοίχωμα της έσω σφαγίτιδας διανοίγεται και διαπιστώνεται η ύπαρξη προσεκβολής του όγκου δίκην δακτύλου (π, παραγαγγλίωμα). 48. Η δίκην δακτύλου προσεκβολή του όγκου εντός της έσω σφαγίτιδας. (σπ, σφαγιτιδικό παραγαγγλίωμα).
49. Γενική άποψη της δίκην δακτύλου προσεκβολής του όγκου εντός της έσω σφαγίτιδας. 50. Συνέχιση της ανάσπασης του όγκου με πλάνο το έσω τοίχωμα του σιγμοειδούς κόλπου (σκ, σιγμοειδής κόλπος).
51. Ολοκλήρωση της παρασκευής του όγκου. (σπ, σφαγιτιδικό παραγαγγλίωμα). 52. Γενική άποψη του εγχειρητικού πεδίου. Κινητοποίηση του κροταφίτη μυός.
53. Απόφραξη της μετεγχειρητικής κοιλότητας με λιπώδη ιστό. 54. Σύγκλειση του τραύματος.