Σημείωση: Προσοχή στην ορθογραφία και τον τονισμό των λέξεων αναζήτησης

ΕλληνικάEnglish (United Kingdom)

Μέση Άνω Γναθεκτομή

Ευμεγέθης Οδοντογενής Κύστη Ιγμορείου

1. Σύλληψη της κεφαλής της κάτω ρινικής κόγχης για να μειωθεί η αιμάτωσή της. Διακρίνεται η κύστη να προβάλλει στη ρινική κοιλότητα κάτωθεν της κόγχης. 2. Τα σημάδια που προκλήθηκαν από τη λαβίδα. Γίνεται τομή στο διάφραγμα ώστε να εισάγονται εργαλεία από την αντίθετη ρινική θαλάμη.
3. Μέση ρινική κόγχη. Οι τομές για την ανάσπαση του κρημνού του αυχένα της κόγχης. 4. Τοποθέτηση του κρημνού της κόγχης ανάμεσα στο διάφραγμα και στη μέση ρινική κόγχη. Προετοιμασία του πεδίου για την ασκορρινοστομία.
5. Τομή για την γναθεκτομή. 6. Διατομή της κεφαλής της κάτω ρινικής κόγχης.
7. Ανάσπαση της κάτω ρινικής κόγχης και του έσω τοιχώματος του ιγμορείου το οποίο έχει λεπτυνθεί σαν τσόφλι αυγού. 8. Αναγνώριση του ρινοδακρυϊκού πόρου.
9. Άποψη του εγχειρητικού πεδίου. 10. Ο αποκολλητήρας-αναρρόφηση φθάνει στο οπίσθιο όριο της αντροστομίας.
11. Μέση άνω γναθεκτομή. Αφαίρεση του οστού επί τα εντός και προσθίως του ρινοδακρυϊκού πόρου. 12. Αποκάλυψη του δακρυϊκού σάκου με λαβίδα Hajek.
13. Εκσκαφή προσθίως του ρινοδακρυϊκού πόρου. 14. Ανάσπαση του έσω τοιχώματος της κύστης προωθώντας τον αποκολλητήρα – αναρρόφηση επί τα εκτός του ρινοδακρυϊκού πόρου.
15. Παρασκευή κατά μήκος του έσω τοιχώματος της κύστης. Επί της κύστης παραμένει οστική παρασχίδα από το έσω τοίχωμα του ιγμορείου. 16. Άλλη άποψη της παρασκευής του έσω τοιχώματος.
17. Αλλαγή πεδίου. Αποκάλυψη του agger nasi. 18. Διάνοιξη του agger nasi ώστε να υποδεχθεί τον κρημνό του δακρυϊκού ασκού.
19. Διατομή του ρινοδακρυϊκού πόρου ώστε να διαχωρισθεί από την κύστη. 20. Επιβεβαίωση της βατότητας του ρινοδακρυϊκού πόρου καθετηριάζοντάς τον με το seeker των κόλπων.
21. Αφαίρεση των ιστών της κάτω ρινικής κόγχης και του έσω τοιχώματος του ιγμορείου ώστε να διευρυνθεί το εγχειρητικό πεδίο. 22. Δουλεύοντας μέσω της αντίθετης ρινικής θαλάμης.
23. Οι δυσκολίες στην παρασκευή του προσθίου τοιχώματος της κύστης … 24. … υποχρεώνουν σε περαιτέρω αφαίρεση οστού από το έσω και πρόσθιο τοίχωμα του ιγμορείου.
25. Δυστυχώς, κατά την παρασκευή, το τοίχωμα της κύστης υφίσταται ρήξη οπότε διαπιστώνεται να περιέχει παχύρευστο πύον. 26. Προκειμένου η αφαίρεση να είναι ριζική, η παρασκευή πρέπει να συνεχιστεί λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τη ρήξη του τοιχώματος.
27. Παρασκευή κατά το οπίσθιο και έξω τοίχωμα του ιγμορείου. 28. Επιπλέον διεύρυνση της αντροστομίας κατά το άνω χείλος της.
29. Αποκόλληση της κύστης από την οροφή και το έξω τοίχωμα του ιγμορείου άντρου. Η παρασκευή διευκολύνεται από τη συρρίκνωση της κύστης. 30. Δουλεύοντας στο έδαφος του κόλπου συναντούμε ένα βοθρίο το οποίο πιθανώς αντιπροσωπεύει άδειο οδοντικό φατνίο.
31. Τα τοιχώματα της κύστης έχουν πλήρως συμπέσει. Δουλεύοντας στο έδαφος του κόλπου, συναντούμε αρκετούς κώνους γουταπέρκας. 32. Η τελική πρόσφυση και πιθανώς το σημείο εξόρμησης της κύστης. Η ρίζα ενός δοντιού.
33. Αφαίρεση της κύστης. 34. Διάνοιξη του δακρυϊκού ασκού για τη δημιουργία της δακρυοασκορρινοστομίας.
35. Αφαίρεση του υπολείμματος του έσω τοιχώματος του ιγμορείου. 36. Συρραφή του διαφράγματος.