Σημείωση: Προσοχή στην ορθογραφία και τον τονισμό των λέξεων αναζήτησης

ΕλληνικάEnglish (United Kingdom)

Πτερυγοϋπερώιος Βόθρος

Ενδοσκοπική αφαίρεση σβαννώματος

1. Τομή στο διάφραγμα ώστε να είναι δυνατή η εργασία μέσω της άλλης ρινικής θαλάμης. 2. Η παρουσία της concha bullosa περιορίζει το χειρουργικό πεδίο.
3. Μέσος ρινικός πόρος με φυσιολογική ανατομία. 4. Αφαίρεση του έξω τμήματος της concha bullosa.
5. Διατομή του ηθμοειδούς αγκίστρου. 6. Το κάθετο τμήμα του ηθμοειδούς αγκίστρου.
7. Αφαίρεση της οριζόντιας μοίρας του ηθμοειδούς αγκίστρου. 8. Ανοίγοντας την αντροστομία με τον πολυποδοφάγο.
9. Διεύρυνση της αντροστομίας προς τα πίσω. Το σημείο της κύρτωσης του ιγμορείου. 10. Αφαίρεση της bulla ethmoidalis.
11. Ελάττωση του μεγέθους της μέσης ρινικής κόγχης με τον πολυποδοφάγο. 12. Ανάσπαση του βλεννογόνου για τον εντοπισμό της σφηνοϋπερωίου αρτηρίας. Το έσω τοίχωμα του πτερυγοϋπερώιου βόθρου έχει λεπτυνθεί σαν τσόφλι αυγού.
13. Εντοπισμός της σφηνοϋπερωίου αρτηρίας. 14. Ανάσπαση του βλεννογόνου του οπισθίου τοιχώματος του άντρου.
15. Έναρξη της αφαίρεσης του οστού που καλύπτει τον όγκο στην περιοχή του σφηνοϋπερωίου τρήματος με λαβίδα Hajek. 16. Η έσω επιφάνεια του όγκου. Ένα μικρό αγγείο διακρίνεται στο κάτω μέρος …
17. … και καυτηριάζεται. 18. Συνέχιση της αποκάλυψης του όγκου αφαιρώντας το οπίσθιο τοίχωμα του άντρου
19. Προσπάθεια παρασκευής του πλάγιου χείλους του όγκου. 20. Αφαίρεση οστού από το έσω χείλος με τη χρήση φρέζας λείανσης.
21. Η έσω επιφάνεια του όγκου. 22. Καυτηρίαση αγγείου στην περιοχή του μείζονος υπερώιου πόρου.
23. Το έξω όριο του όγκου. Διακρίνεται ο λιπώδης ιστός του βόθρου. 24. Παρασκευή του ινώδους ιστού που προσφύεται στον όγκο.
25. Καυτηρίαση των ινωδών δεσμίδων. 26. Παρασκευή κατά το άνω χείλος του όγκου.
27. Καυτηρίαση αγγείου που διατρέχει κατά μήκος του άνω χείλους του όγκου. 28. Αναγνώριση του κάτω γναθικού κλάδου του τριδύμου νεύρου.
29. Καυτηρίαση ινώδους δεσμίδας κατά το άνω χείλος του όγκου. 30. Η συνέχιση της παρασκευής αποκαλύπτει αγγεία γύρω από τον όγκο.
31. Τα αγγεία καυτηριάζονται. 32. Ένα μεγάλο τροφοφόρο αγγείο αποκαλύπτεται κατά την παρασκευή.
33. Τοποθετούνται clips αιμόστασης και το αγγείο διατέμνεται. Στα τοιχώματα του όγκου διαπιστώνεται μια ακούσια ρήξη. 34. Περιγυρίζοντας τον όγκο. Το κατώτερο όριο.
35. Δουλεύοντας με δεύτερο χειρουργό. Η αναρρόφηση σπρώχνει τον όγκο προς τα κάτω ενώ η διπολική καυτηριάζει τις ινώδεις προσφύσεις και τα αγγεία. 36. Ένα μεγάλο αγγείο διακρίνεται να διασταυρώνεται με κλάδους του κάτω γναθικού νεύρου και αρχικά καυτηριάζεται.
37. Μετά από επανεκτίμηση τοποθετούνται αιμοστατικά clips. 38. Συνέχιση της παρασκευής του όγκου με διατομή των αγγείων του.
39. Αποκαλύπτεται το πρόσθιο τοίχωμα του σφηνοειδούς κόλπου. 40. Η τελευταία αλλά ισχυρή πρόσφυση του όγκου στον μείζονα υπερώιο πόρο. Ένα πιθανό σημείο εξορμήσεως.
41. Τοποθετούνται αιμοστατικά clips και η πρόσφυση διατέμνεται. 42. Ο όγκος ελεύθερος από προσφύσεις και έτοιμος να αφαιρεθεί.
43. Η κοίτη του όγκου. Το πρόσθιο τοίχωμα του σφηνοειδούς κόλπου.