Σημείωση: Προσοχή στην ορθογραφία και τον τονισμό των λέξεων αναζήτησης

ΕλληνικάEnglish (United Kingdom)

Ολική Λαρυγγεκτομή

Καρκίνος του δεξιού απιοειδούς βόθρου

1. Σχεδιασμός της τομής. 2. Ολοκλήρωση του ριζικού λεμφαδενικού καθαρισμού δεξιά με διατήρηση του παραπληρωματικού νεύρου.
3. Ανάσπαση των δερματικών κρημνών για τη συνέχιση της λαρυγγεκτομής. 4. Καθαρισμός της σφαγιτιδικής αλυσίδας αριστερά.
5. Παρασκευή προς διατομή του ωμοϋοειδούς μυός. 6. Παρασκευή προς διατομή της κοινής προσωπικής φλέβας.
7. Ανοίγοντας το αγγειονευρώδες δεμάτιο του τραχήλου. 8. Διακρίνεται η άνω θυρεοειδής αρτηρία, μείζον τροφοφόρο αγγείο του λάρυγγα.
9. Διατομή των μυών των κάτωθεν του υοειδούς. 10. Απολίνωση του κάτω θυρεοειδούς φλεβώδους πλέγματος.
11. Διατομή των μυών άνωθεν του υοειδούς. 12. Αφαίρεση του μείζονος κέρατος του υοειδούς οστού.
13. Προετοιμασία για απολίνωση της άνω θυρεοειδούς αρτηρίας. 14. Διατομή του κάτω σφιγκτήρα του φάρυγγα κατά μήκος του πλάγιου χείλους του θυρεοειδούς χόνδρου.
15. Αποκόλληση του έξω τοιχώματος του υγιούς απιοειδούς βόθρου από τον θυρεοειδή χόνδρο. 16. Προσπάθεια διαχωρισμού της τραχείας από τον οισοφάγο.
17. Κινητοποίηση του λάρυγγα από τη δεξιά πλευρά. Διατομή των μυών κάτωθεν του υοειδούς. 18. Το έξω τοίχωμα του πάσχοντος απιοειδούς βόθρου.
19. Διατομή του δεξιού μείζονος κέρατος του υοειδούς. 20. Διαχωρισμός της τραχείας από τον οισοφάγο. Φαίνεται το γάντι του χειρουργού από την άλλη πλευρά.
21. Πλήρης κινητοποίηση της τραχείας. 22. Προετοιμασία του τραχειοστόματος στην προσχεδιασμένη θέση.
23. Διατομή της τραχείας. 24. Συρραφή της τραχείας στο δέρμα και είσοδος στο φάρυγγα από την υγιή πλευρά.
25. Πλήρης αφαίρεση του λάρυγγα. Διακρίνεται το υπόλοιπο τοίχωμα του φάρυγγα και ο σωλήνας σίτισης. 26. Συρραφή του φάρυγγα γύρω από τον σωλήνα σίτισης.
27. Ενίσχυση του τραχειοστόματος. 28. Προετοιμασία για συρραφή του τραύματος.