Σημείωση: Προσοχή στην ορθογραφία και τον τονισμό των λέξεων αναζήτησης

ΕλληνικάEnglish (United Kingdom)

Λειτουργικός Λεμφαδενικός Καθαρισμός Τραχήλου

Τροποποιημένος Ριζικός Λεμφαδενικός Καθαρισμός τύπου ΙΙΙ

1. Σχεδιασμός της τομής. Επισημαίνονται μεταστατικοί λεμφαδένες. 2. Ανάσπαση του προσθίου δερματικού κρημνού.
3. Η σχέση του επιχείλιου κλάδου με τα προσωπικά αγγεία. 4. Καθαρισμός του υπογενειδίου τριγώνου και έναρξη της παρασκευής κατά το υπογνάθιο τρίγωνο.
5. Αναγνώριση του υπογλωσσίου νεύρου επί τα εντός του διγάστορα μυός. 6. Ολοκλήρωση του καθαρισμού του υπογναθίου τριγώνου.
7. Έναρξη της παρασκευής της σφαγιτιδικής αλυσίδας. Το παρασκεύασμα του υπογναθίου τριγώνου έχει αφαιρεθεί. 8. Η έκφυση του κατιόντος κλάδου από το υπογλώσσιο.
9. Απολίνωση της κοινής προσωπικής φλέβας. 10. Παρασκευή του ωμοϋοειδούς μυός.
11. Ολοκλήρωση του καθαρισμού μέχρι το επίπεδο του ωμοϋοειδούς μυός. Διακρίνεται αυχενική ρίζα που αναστομώνεται με τον κατιόντα κλάδο του υπογλωσσίου καθώς και η άνω θυρεοειδής αρτηρία. 12. Η ίδια φάση της επέμβασης με στροφή του παρασκευάσματος προς τα πρόσω.
13. Συνεχίζοντας την αφαίρεση του παρασκευάσματος του προσθίου τραχηλικού τριγώνου προς τη μέση γραμμή, αποκαλύπτεται το πνευμονογαστρικό νεύρο. 14. Εικόνα μετά την αφαίρεση του παρασκευάσματος. Διακρίνεται η εν τω βάθει αυχενική αγκύλη.
15. Ανάσπαση του οπισθίου δερματικού κρημνού. Διακρίνονται ο τραπεζοειδής μυς και το παραπληρωματικό νεύρο. 16. Συνεχίζοντας την παρασκευή του κρημνού αποκαλύπτονται κλάδοι του αυχενικού πλέγματος, δερματικοί και μυϊκοί, οι οποίοι πρέπει να διακριθούν από το παραπληρωματικό.
17. Στο οπίσθιο τραχηλικό τρίγωνο, το παραπληρωματικό νεύρο εντοπίζεται ένα εκατοστό περίπου πάνω από το μείζον ωτιαίο σε παράλληλη πορεία. 18. Επιπλέον, το παραπληρωματικό εντοπίζεται σε υψηλότερο επίπεδο συγκριτικά με τους κλάδους του αυχενικού πλέγματος.
19. Τέλος, το παραπληρωματικό εισέρχεται επί τα εντός του τραπεζοειδούς σε αντιδιαστολή προς τα επιφανειακά δερματικά αυχενικά νεύρα. 20. Κινητοποίηση του παραπληρωματικού νεύρου.
21. Απολίνωση στην περιοχή της εγκάρσιας της ωμοπλάτης αρτηρίας. 22. Ανάσπαση του λίπους από τον υπερκλείδιο βόθρο.
23. Συνεχίζοντας την ανάσπαση του λίπους, αποκαλύπτονται το φρενικό νεύρο και το βραχιόνιο πλέγμα. 24. Ανάσπαση του παρασκευάσματος από τους προσπονδυλικούς μύες.
25. Συνέχιση της ανάσπασης του παρασκευάσματος από το φρενικό νεύρο. 26. Κατά την ανάσπαση του λιπώδους ιστού διατέμνονται και απολινώνονται δύο ή τρεις κλάδοι του αυχενικού πλέγματος.
27. Λίγο πριν την ολοκλήρωση του καθαρισμού. 28. Το χειρουργικό πεδίο μετά την αφαίρεση του παρασκευάσματος.