Σημείωση: Προσοχή στην ορθογραφία και τον τονισμό των λέξεων αναζήτησης

ΕλληνικάEnglish (United Kingdom)

Ενδοφυτικό (Ανεστραμμένο) Θήλωμα Ρινός

Δεξιά Ρινική Θαλάμη.

Συνδυασμός Ενδοσκοπικής και Caldwell-Luc Προσπέλασης

1. Προεγχειρητική εικόνα. Διακρίνεται η περιοχή από όπου λήφθηκε υλικό για βιοψία. 2. Περιορισμός της μάζας της εξεργασίας με λαβίδα.
3. Εν μέσω του όγκου διακρίνεται πολυποειδής σχηματισμός πιθανώς από το ιγμόρειο. 4. Μετά την αφαίρεση του πολύποδα διακρίνεται η επικοινωνία με το ιγμόρειο (πιθανώς προσθία fontanelle).
5. Αφαίρεση τμημάτων της εξεργασίας από την ελεύθερη επιφάνειά της με πολυποδοφάγο. 6. Μετά την αποσυμφόρηση του όγκου διακρίνεται η μέση ρινική κόγχη, μάλλον ελεύθερη παθολογίας.
7. Μετά την αποσυμφόρηση της κάτω ρινικής κόγχης διακρίνεται η επέκταση της εξεργασίας στον ρινοφάρυγγα. 8. Μετά την αφαίρεση τμήματος της εξεργασίας, διακρίνεται ο ρινοφάρυγγας ελεύθερος παθολογίας.
9. Η συνέχιση της αποσυμφόρησης του όγκου αρχίζει να καθιστά σαφές ότι ο όγκος εξορμάται από το ιγμόρειο. 10. Εργασία στην περιοχή του agger nasi για τον έλεγχο του μετωπιαίου κόλπου.
11. Διακρίνεται το διευρυμένο στόμιο του μετωπιαίου κόλπου και πιο πίσω η πρόσθια ηθμοειδής αρτηρία. 12. Διεύρυνση της αντροστομίας. Διακρίνεται το οπίσθιο τοίχωμα του ιγμορείου, μάλλον ελεύθερο παθολογίας.
13. Συνέχιση της επέμβασης μέσω απλής ανάτρησης του προσθίου τοιχώματος του ιγμορείου. 14. Έλεγχος με ενδοσκόπιο 45°. Η εξεργασία φαίνεται να εξορμάται από το πρόσθιο τμήμα του ιγμορείου. Η επέμβαση θα συνεχιστεί μέσω Caldwell-Luc.
15. Προβολή του όγκου μέσω της Caldwell-Luc. 16. Άποψη μέσω της Caldwell-Luc. Αποκόλληση του βλεννογόνου του έξω τοιχώματος του ιγμορείου.
17. Ο όγκος μετακινείται ελεύθερα με την αναρρόφηση, φαίνεται όμως να προσφύεται στο πρόσθιο τοίχωμα του ιγμορείου σε περιοχή με πάχυνση του οστού. 18. Το τμήμα του όγκου που μετακινείται ελεύθερα, μεταφέρεται εκτός ιγμορείου για λόγους επίδειξης.
19. …και αφαιρείται με πολυποδοφάγο. 20. Η αφαίρεση της ελεύθερης περιφέρειας του όγκου εναλλάσσεται με προσπάθειες αποκόλλησης του βλεννογόνου.
21. Αποκόλληση των μαλακών μορίων της παρειάς από την περιοχή που εξορμάται ο όγκος προκειμένου να διευρυνθεί το παράθυρο της Caldwell-Luc.. 22. Διεύρυνση του παραθύρου της Caldwell-Luc. Διακρίνεται ο υπολειπόμενος όγκος.
23. Αποκόλληση του βλεννογόνου και κινητοποίηση του όγκου. Διακρίνεται το έδαφος του ιγμορείου. 24. Αποκόλληση με κοχλιάριο από το άνω τοίχωμα του ιγμορείου.
25. Αποκόλληση κατά το έξω τοίχωμα του ιγμορείου. 26. Αποκόλληση από το υπολειπόμενο πρόσθιο τοίχωμα του ιγμορείου.
27. Τα υπολείμματα του όγκου κρέμονται ελεύθερα μέσα στο ιγμόρειο μαζί με υγιή βλεννογόνο και πολυποειδή σχηματισμό. Αφαίρεση με πολυποδοφάγο. 28. Κατά τον έλεγχο του ιγμορείου διαπιστώνεται παραμονή του οριζοντίου τμήματος του ηθμοειδούς αγκίστρου το οποίο και αφαιρείται.